Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Swiss PRO izradio Procenu nivoa upravljanja u lokalnim samoupravama

  • Srbija, 21. septembar 2018.

Program Swiss PRO je, preko svog partnera u realizaciji, na reprezentativnom uzorku od 60 jedinica lokalne samouprave (LSU) u Srbiji, sproveo istraživački projekat o ostvarenom nivou primene koncepta i principa dobrog upravljanja u njihovom svakodnevnom radu. Procenu upravljanja na lokalnom nivou (PULN) obavila je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od maja do avgusta 2018. godine.

U Proceni je primenjen isti istraživački instrument – Indeks dobrog upravljanja koji je SKGO razvila u zasebnom procesu – na čitavom uzorku koji je obuhvatio odabranih 46 opština i 16 gradova.

Procena je sakupila dragocene podatke i obezbedila analizu postojeće situacije u vezi sa time kako jedinice lokalne samouprave stvarno primenjuju principe odgovornosti, transparentnosti, učešća, ravnopravnosti, predvidljivosti, efikasnosti i delotvornosti, kao i antikorupcijske politike i prakse.

„Iako pojedini rezultati i pokazatelji ukazuju na to da se država kreće u pravom smeru kada je reč o odgovornosti, transparentnosti ili efikasnosti, ostali nalazi o nediskriminaciji, ravnopravnosti i naročito lokalnim politikama i praksama za borbu protiv korupcije pokazuju da lokalne samouprave i država u celini treba još da uče i da se poprave u ovim oblastima“, rekao je Dragan Mladenović, savetnik za dobro upravljanje u okviru programa Swiss PRO.

Prilično obiman PULN dokument obuhvata široku sliku i pokazuje različite nivoe kvaliteta lokalne uprave među jedinicama lokalne samouprave u Srbiji u posmatranom vremenskom okviru. Opštine u Srbiji se u velikoj meri razlikuju u tom pogledu: iz zbirnog rezultata za sve posmatrane pokazatelje principa dobrog upravljanja može se videti da su na samom dnu opštine čija je usaglašenost sa standardom samo 18% ili nešto više (od idealnih 100%), dok su na drugom kraju jedinice lokalne samouprave sa usaglašenošću od čak 64%. Prosečna usaglašenost u praktičnoj primeni principa dobrog upravljanja za Srbiju iznosi 39%.


Dokumentacija