Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo / Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Swiss PRO posmatra socijalnu uključenost kao jedan od procesa koji doprinosi boljoj koheziji društva. Socijalna uključenost treba da omogući da svi članovi društva, bez obzira na njihove karakteristike,  dobiju priliku da ostvare ravnopravan pristup resursima kao što su društvene aktivnosti, prihod, javne institucije, socijalna zaštita i ostali programi i usluge za pomoć i brigu. Drugi aspekt socijalne uključenosti podrazumeva ravnopravno učešće u ekonomskom, društvenom, političkom i kulturnom životu, kao i životni standard koji se smatra normalnim u društvu u kojem žive, što bi trebalo da obezbedi njihovo ravnopravno učešće u procesu odlučivanja.

Iz tog razloga, program osnažuje i unapređuje kapacitete lokalnih samouprava i organizacija da razvijaju i sprovode politike koje vode poboljšanju socijalne uključenosti i unapređenju socijalnih usluga, ali i da pružaju podršku građanima i organizacijama civilnog društva (OCD) za uključivanje u donošenje odluka.

Primer dobre prakse u oblasti socijalne uključenosti

Prethodnik programa Swiss PRO – program Evropski PROGRES – podržao je Udruženje Romkinja “Osvit'' da pilotira meru iz oblasti socijalne zaštite koja je predviđena u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Projekat je predviđao sistematski pristup rešavanju problema dečijih brakova u okviru 1.500 pripadnika romske populacije u Aleksincu. Projekat je realizovan u partnerstvu sa opštinom Aleksinac.

Kao rezultat, opština Aleksinac je formirala Lokalni tim za prevenciju ranijih brakova, čiji su članovi predstavnici relevantnih institucija i koji pruža sistematski pristup rešavanju ovog problema.  Kreirana je baza podataka za praćenje ranih brakova u opštini Aleksinac koju sada koristi Centar za socijalni rad.

Kroz radionice, ukupno 43 dece školskog uzrasta i 35 roditelja unapredilo je znanje o posledicama ranih brakova dece i zakonskoj regulativi za prevenciju.

Perspektiva održivosti projekta potvrđena je s obzirom da opština Aleksinac nastavlja sa aktivnostima koje sprovodi Lokalni tim za sprečavanje ranih brakova. Pored toga, Asocijacija Romkinja ''Osvit'' dobila je dodatnu finansijsku podršku za dva projekta koja se bave unapređenjem statusa Romkinja koje finansiraju Ministarstvo kulture i informisanja i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.