Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

O nama / Partneri

Program Swiss PRO će se sprovoditi u partnerstvu, uz aktivno učešće i u konsultacijama sa institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou. Ovaj pristup doprineće održivosti programskih intervencija i omogućiti institucijama preuzimanje vlasništva nad procesima koje program sprovodi, a u cilju dugoročnog ostvarivanja interesa građana.

Donator:

Program finansira Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC).

Švajcarska, kao pouzdani partner Srbije i jedan od najvećih bilateralnih donatora, promoviše poštovanje jednakih prava, podržava demokratizaciju i ekonomiju zasnovanu na znanju, neguje transparentnost i odgovornost, i podstiče učešće građana i osnaživanje žena.


Implementator:              

Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji.

UNOPS primenjuje pristup zasnovan na ljudskim pravima u svim fazama projekata koje sprovodi. U tesnoj saradnji sa lokalnim zajednicama, koja omogućava dugoročne i održive ishode, UNOPS pomaže ljudima da grade bolje živote, bori se protiv nejednakosti i stvara prilike za najugroženije. Dok će se UNOPS baviti svim programskim oblastima - dobrim upravljanjem, socijalnom uključenošću i rodnom ravnopravnošću, aktivnosti vezane za unapređenje dobre uprave na lokalnom nivou realizovaće se u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).


Ključni partneri:              

Naši ključni partner je Vlada Srbije, odnosno njene institucije: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBS).

Partnerske institucije:

Program se sprovodi u saradnji sa organizacijama od značaja za programske oblasti delovanja, lokalnim samoupravama i institucijama Vlade Republike Srbije:

Lokalne samouprave iz Šumadije i Zapadne, Južne i Istočne Srbije obuhvaćene programom predstavljaju ključne aktere i korisnike programa koji, zajedno sa svojim institucijama i organizacijama civilnog društva, treba da preuzmu vlasništvo nad aktivnostima koje se sprovode na njihovoj teritoriji.