Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Swiss PRO израдио Процену нивоа управљања у локалним самоуправама

  • Србија, 21. септембар 2018.

Програм Swiss PRO је, преко свог партнера у реализацији, на репрезентативном узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЛСУ) у Србији, спровео истраживачки пројекат о оствареном нивоу примене концепта и принципа доброг управљања у њиховом свакодневном раду. Процену управљања на локалном нивоу (ПУЛН) обавила је Стална конференција градова и општина (СКГО) у периоду од маја до августа 2018. године.

У Процени је примењен исти истраживачки инструмент – Индекс доброг управљања који је СКГО развила у засебном процесу – на читавом узорку који је обухватио одабраних 46 општина и 16 градова.

Процена је сакупила драгоцене податке и обезбедила анализу постојеће ситуације у вези са тиме како јединице локалне самоуправе стварно примењују принципе одговорности, транспарентности, учешћа, равноправности, предвидљивости, ефикасности и делотворности, као и антикорупцијске политике и праксе.

„Иако поједини резултати и показатељи указују на то да се држава креће у правом смеру када је реч о одговорности, транспарентности или ефикасности, остали налази о недискриминацији, равноправности и нарочито локалним политикама и праксама за борбу против корупције показују да локалне самоуправе и држава у целини треба још да уче и да се поправе у овим областима“, рекао је Драган Младеновић, саветник за добро управљање у оквиру програма Swiss PRO.

Прилично обиман ПУЛН документ обухвата широку слику и показује различите нивое квалитета локалне управе међу јединицама локалне самоуправе у Србији у посматраном временском оквиру. Општине у Србији се у великој мери разликују у том погледу: из збирног резултата за све посматране показатеље принципа доброг управљања може се видети да су на самом дну општине чија је усаглашеност са стандардом само 18% или нешто више (од идеалних 100%), док су на другом крају јединице локалне самоуправе са усаглашеношћу од чак 64%. Просечна усаглашеност у практичној примени принципа доброг управљања за Србију износи 39%.


Документација