Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одабрани примери најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу за 2018. годину

  • Београд, 8. фебруар 2019.

У оквиру првог Националног годишњег такмичења за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу, спроведеном за 2018. годину, одабране су локалне самоуправе које добијају прву награду или посебно признање у четити области у којима се такмичење спроводило.

Док су Нови Пазар, Рума, Власотинце и Врачар носиоци првих награда у областима ефикасности и делотворности;  транспарентности и учешћу јавности у раду локалне самоуправе; одговорности и владавине права и равноправности и одсуства дискриминације, Инђија, Ужице, Нова Варош, Велико Градиште, Пирот, Бечеј, Рашка и Панчево добили су посебна признања.

Награде ће бити додељене 21. фебруара 2019. године, а њихово успостављање и спровођење такмичења од стране министарства омогућиће да она постане дугорочна мера Владе Србије.

Следи комплетан текст Одлуке Комисије којом је председавао помоћник министра државне управе и локалне самоуправе, Саша Могић.

Одлуку Комисије можете наћи овде.

ОДЛУКA

о избору примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу у оквиру Националног такмичења за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу

 

На основу тачке 2. Решења министра државне управе и локалне самоуправе, број: 401-00-470/2018-24 од 16. јануара 2019. године,

Комисија за избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг управљања на локалном нивоу, на састанку одржаном 5. фебруара 2019. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе,

(III спрат, Сала за састанке), Београд, Коче Поповића број 3,

једногласно  је донела

ОДЛУКУ

о избору примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу у оквиру Националног такмичења за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу

Национално такмичење за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. Пројекат спроводe Министарство и Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у примени принципа добре управе, у оквиру Националног такмичења, износе 12.000,00 УСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 3.000,00 УСД [1].

Комисија за избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг управљања на локалном нивоу, основана је Решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 401-00-470/2018-24 од 16. јануара 2019. године и у тачки 2. наведеног Решења предвиђено је да је Задатак Комисије да утврди добитнике награда у свакој од четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих пријава.

Поднета је 31 пријава за учешће у такмичењу, од тога по областима:

  1. „Ефикасност и делотворност“ – 7 пријава,
  2. „Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе“ – 13 пријава,
  3. „Одговорност и владавина права“ – 3 пријаве,
  4. „Равноправност и одсуство дискриминације“ – 8 пријава.

Комисија је једногласно одлучила да се пријава града Ужица у области „Транспарентности и учешћа грађана“ разматра у оквиру области „Ефикасност и делотворност“ пошто због наведених резултата више доприноси остваривању позитивне промене у тој области.

Уз примену критеријума који су били и саставни део Јавног позива за учешће у националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години који је објављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе 11. децембра 2018. године, Комисија предлаже да се награде и посебна признања доделе следећим локалним самоуправама:

Ред.
бр.

Област

Прва награда

Посебно признање

1.

Ефикасност и делотворност

Нови Пазар

Инђија и Ужице

2.

Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе

Рума

Нова Варош, Велико Градиште, Пирот

3.

Одговорност и владавина права

Власотинце

/

4.

Равноправност и одсуство дискриминације

Врачар

Бечеј, Рашка, Панчево

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је граду Новом Пазару који путем електронске писарнице омогућава ефикасније и делотворније пружање услуга грађанима и примењује модернији приступ обради предмета, укључујући систем размене података путем е-ЗУП, електронско подношење захтева и могућност праћења поднесака за све поступке према грађанима и привреди који су и усклађени са моделима административних процедура израђених од стране Министарства и СКГО.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Рума која својим примерима укључивања јавности у доношење важних локалних одлука, програма, планова и мера, као и примерима омогућавања учешћа јавности у изради и праћењу буџета поставља високе стандарде у погледу партиципације грађана у доношењу важних одлука, пре свега у вези са доношењем буџета што доприноси и већој одговорности самих доносилаца одлука у локалној самоуправи.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је општини Власотинце која је у сарадњи са општином Бојник, кроз поступак успостављања и управљања новооснованим јавним телом за решавање проблема повећаног броја напуштених животиња (паса) показала како се овај проблем може системски решавати и у другим локалним самоуправама и како се међуопштинска сарадња, уз уважавање начела одговорности и поштовање релевантних правних норми, може ефикасно искористити као механизам за решавање комуналних и других питања из надлежности јединица локалне самоуправе.

Прва награда у области Равноправност и одсуство дискриминације додељена је градској општини Врачар која је, кроз свеобухватан и интерсекторски приступ, својим примерима обезбеђивања и унапређења приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом показала да је могуће спровести значајна унапређења квалитета живота особа са инвалидитетом као и да се кроз учешће грађана у планирању, али и активностима на пројектима, може остварити добробит како за рањиве категорије становништва, тако и за остале грађане којима ће се подићи свест о проблемима и изазовима са којима се особе са инвалидитетом свакодневно суочавају и који ће тако бити и сами мотивисани да буду солидарни и дају свој допринос у активностима усмереним на помоћ и подршку свим рањивим категоријама становништва.

Након проглашења и уручивања награда и признања градовима и општинама чије пријаве су изабране за примере најбоље праксе, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО)  ће закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са локалним самоуправама којима су средства додељена.

Одобрена средства јединица локалне самоуправе/градска општина је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за избор примера најбољих пракси
у примени принципа доброг управљања на локалном нивоу
број: 401-00-470/2018-24/2 од 5. фебруара 2019. године

 

[1] Награда ће бити исплаћена у РСД по пројектном курсу на дан потписивања уговора.


Документација